Obsługa finansowo-księgowa

Prowadzimy ewidencję księgową w formie elektronicznej z użyciem licencjonowanego oprogramowania finansowo-księgowego „Słonie”. Zapewniamy:
  • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów (w rozbiciu rodzajowym) rozrachunków z kontrahentami i współwłaścicielami Wspólnoty
  • rozliczanie zaliczek (czynszów), świadczeń, itp.
  • sporządzanie zestawienia obrotów i sald oraz rachunków zysków i strat
  • sporządzanie analizy należności i zobowiązań
  • rozliczanie zobowiązań poszczególnych Właścicieli lokali
  • rozliczanie pożytków Wspólnoty z nieruchomości wspólnej
  • prowadzenie sprawozdawczości finansowej i podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • sporządzanie bilansów i rocznych sprawozdań finansowych i podatkowych roku następującego po roku rozrachunkowym
  • sporządzanie i przedstawienie Zarządowi rocznych rozliczeń

Obsługa Prawna Nieruchomości

Współpracujemy z prawnikiem, który specjalizuje się w obsłudze nieruchomości: windykacja, reprezentacja przed sądami, sprawy odszkodowawcze, doradztwo prawne, opiniowanie i przygotowywanie dokumentów.

Usługi Finansowe (bankowe)

Realizowane są poprzez stałą współpracę z bankami. Staramy się aby obsługa przebiegała jak najsprawniej np. poprzez usługi bankowości elektronicznej z różnymi drogami nadzoru i kontroli dostępu do poszczególnych etapów realizacji płatności. Pracujemy również nad elektronicznym przekazem wyciągów.

Doradzamy poprzez doświadczenie jakie banki najlepiej obsługują nieruchomości i najkorzystniej lokują Państwa środki tak, aby mogły najefektywniej zarabiać.